fbpx

Bogdan Kiliński, ul.Studzienna 26b, 82-300 Elbląg, Polska

Regulamin

REGULAMIN PRACOWNI PLASTYCZNEJ

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI

 

 • Pracownia plastyczna przeznaczona jest do działań twórczych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Wyposażona jest w odpowiednie zaplecze warsztatowe, zarówno w zakresie sprzętów, jak i materiałów koniecznych do prowadzenia działań artystycznych.

 

 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: zakupienie karnetu wstępu (szczegóły w zakładce OFERTA  lub KARNET WSTĘPU)

 

 • Karnety opłacamy w dniu zakupu kartą płatniczą lub przelewem.

 

 • Za małoletnich uczestników zajęć w trakcie ich trwania odpowiada instruktor prowadzący bądź osoba go zastępująca.

 

 • Dzieci w wieku 4-5 lat biorą udział w zajęciach wyłącznie z rodzicami lub opiekunami.

 

 • Rodzice/opiekunowie prawni małoletnich uczestników zajęć są zobowiązani do odbierania dzieci po skończonych zajęciach.

 

 • Rodzice dzieci starszych samodzielnie uczęszczających na zajęcia proszeni są o złożenie oświadczeń o zgodzie na samodzielny powrót dziecka po skończonych zajęciach. Niezłożenie żadnego oświadczenia zwalnia pracownię plastyczną z odpowiedzialności za małoletniego uczestnika zajęć, który nie został odebrany przez rodziców lub opiekuna prawnego.

 

 • Uczestnicy zajęć obowiązani są używać udostępnionej im pracowni, jej wyposażenia i materiałów plastycznych zgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami prowadzącego zajęcia.

 

 • Korzystanie z urządzeń znajdujących się w pracowni odbywa się wyłącznie z instruktorem lub na jego polecenie i odpowiedzialność.

 

 • W pracowni wszystkich obowiązuje poszanowanie zasad kultury osobistej i wzajemnego szacunku.

 

 • Zajęcia odwołane z przyczyn leżących po stronie pracowni plastycznej zostaną odpracowane w innym terminie.

 

 • W okresach przerw szkolnych (w tym wakacji letnich oraz ferii zimowych) zajęcia prowadzone są w zmienionym trybie. Informacje o tych zmianach zamieszczane będą na stronie internetowej (www.pracowniaplastycznaryt.pl) najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem ferii lub wakacji.

 

 • Pracownia plastyczna i prowadzący zobowiązuje się do powiadomienia uczestników w/w zajęć o ich odwołaniu oraz innych istotnych zmianach pocztą elektroniczną, na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu pracowni lub telefonicznie.

 

 • Wszystkie prace powstałe podczas warsztatów plastycznych są własnością uczestników zajęć i zabierane są do domu.

 

 

 • Prace powstałe podczas warsztatów plastycznych, pracownia ma prawo wykorzystywać w formie zdjęć na stronie internetowej pracowni i innych mediach społecznościowych oraz organizowanych przez siebie imprezach artystycznych, wystawach i innych przedsięwzięciach mających na celu propagowanie działalności pracowni plastycznej.

 

 

 • Uczestnik zajęć lub jego prawny opiekun zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji, w której oświadcza, że zapoznał się i akceptuje zawarte w niniejszym regulaminie warunki udziału w zajęciach artystycznych w pracowni plastycznej.

 

 • W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcam do kontaktu:

 

Tel. 606 48 18 28

e-mail: pracowniaplastycznaryt@gmail.com